22 750 62 05 lub 505 029 799
biuro@rachunkowe-piaseczno.pl

Uwaga – Fiskus może zająć dom nawet wtedy, gdy termin płatności podatku jeszcze nie minął

16
paź

Urząd skarbowy może zająć nam dom lub samochód także wtedy, gdy termin zapłaty podatku jeszcze nie minął, ustanawiając tzw. hipotekę przymusową albo zastaw rejestrowy. W jakiej sytuacji urząd skarbowy może zabezpieczać się hipoteką lub zastawem skarbowym? Gdy podatnik ma zaległości w jakichkolwiek podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatku dochodowym, VAT, podatku akcyzowym, od gier) lub budżetów samorządowych (podatek od nieruchomości oraz od środków transportowych, opłata targowa, podatek od spadków i darowizn oraz podatek rolny i podatek leśny). Prawo do zabezpieczenia tego typu powstaje również wtedy, gdy zaległości dotyczą niepobrania lub nieodprowadzenia pobranego podatku (np. przez zleceniodawcę z tytułu umowy zlecenia). Hipoteka przymusowa powstaje poprzez wpis do księgi wieczystej, natomiast zastaw poprzez wpis do rejestru zastawów skarbowych.

Należy pamiętać, że urząd skarbowy może zastosować tego typu zabezpieczenia nie tylko wtedy, gdy podatnik już ma zaległości podatkowe, ale także przed terminem płatności podatku. Może się tak stać w sytuacji, gdy zachodzi uzasadniona obawa, że zobowiązanie podatkowe nie zostanie wykonane (np. gdy podczas trwania kontroli podatkowej urzędnicy uznają, że istnieje zagrożenie, że podatek nie zostanie zapłacony), „w szczególności, gdy podatnik trwale nie uiszcza wymagalnych zobowiązań o charakterze publicznoprawnym lub dokonuje czynności polegających na zbywaniu majątku, które mogą utrudnić lub udaremnić egzekucję.

Hipoteką na rzecz Urzędu Skarbowego mogą być obciążone: część ułamkowa nieruchomości, jeżeli stanowi udział podatnika, nieruchomość stanowiąca przedmiot współwłasności łącznej podatnika lub jego małżonka, nieruchomość stanowiąca przedmiot współwłasności łącznej wspólników spółki cywilnej lub część ułamkowa nieruchomości stanowiąca udział wspólników spółki cywilnej – z tytułu zaległości podatkowych spółki, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, wierzytelność zabezpieczona hipoteką .

Zastawem skarbowym mogą być objęte rzeczy ruchome (np. samochody, maszyny) i zbywalne prawa majątkowe (np. jednostki uczestnictwa w otwartym funduszu inwestycyjnym) o określonej wartości – kwota ta jest ustalana co rok przez Ministra Finansów. W 2013 r. zastawem mogą być objęte prawa i ruchomości, których wartość w dniu ustanowienia zastawu wynosi co najmniej 12 300 zł (w 2012 r. kwota ta wynosiła 11 900 zł). Zastaw skarbowy może zostać ustanowiony na rzeczach i prawach, które są własnością podatnika, a także tych, które stanowią część wspólną małżonków objętych wspólnotą majątkową.

 

źródło: biznes.onet.pl

Poradnik Przedsiębiorcy

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością naszego Poradnika Przedsiębiorcy. Poradnik został przygotowany w sposób profesjonalny i wyjaśniający podstawowe zagadnienia związane z prowadzeniem działalności.

Dowiedz się więcej

Nasze biuro:

 

System do wystawiania faktur i zarządzania dokumentacją księgową

W trosce o naszych klientów stworzyliśmy specjalny system zarządzania fakturami. Jest wyjątkowo prosty w obsłudze, gdyż posiada intuicyjny interfejs. Pozwala uporządkować i ujednolicić faktury według jednego schematu.
Każdy nasz klient otrzymuje dostęp do systemu gratis.

ul. Kilińskiego 20
05-500 Piaseczno
e-mail: biuro@rachunkowe-piaseczno.pl
telefon: 22 750 62 05 lub 505 029 799

Godziny pracy biura:
8 – 17 – od poniedziałku do piątku

Współpraca

213