22 750 62 05 lub 505 029 799
biuro@rachunkowe-piaseczno.pl

Zmiany podatkowe i kadrowe od 1 stycznia 2017 roku

1) Rozszerzenie stosowania tzw. mechanizmu odwróconego obciążenia (gdy to nabywca, a nie dostawca rozlicza VAT) na transakcje, których przedmiotem będą:

 

a) określone usługi budowlane;

  • Mechanizm odwrotnego obciążenia dotyczyć będzie świadczenia niektórych usług budowlanych, w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące warunki:
  • usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 (zwolnienie do limitu obrotu 200 tys. zł)
  • usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.
  • usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca (art. 17 ust. lh ustawy o VAT).
  • Zmiana dotyczyć ma następujących usług budowlanych:

 

-        Usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. poz. 1223 oraz z 2016 r. poz. 266 i542)
-        Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków. przebudową lub remontem istniejących budynków)
-        Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych
-        Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych
-        Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi
-        Roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno- inżynierskich
-        Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu
-        Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych
-        Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych i odwadniających
-        Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
-        Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych
-        Roboty związane z zakładaniem izolacji
-        Roboty związane z zakładaniem ogrodzeń
-        Pozostałe roboty instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane
-        Roboty tynkarskie
-        Roboty instalacyjne stolarki budowlanej
-        Roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian
-        Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem
-        Pozostałe roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian (włączając tapetowanie), gdzie indziej niesklasyfikowane
-        Roboty malarskie
-        Roboty szklarskie
-        Roboty związane z wykonywaniem elementów dekoracyjnych
-        Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
-        Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych
-        Roboty związane z wykonywaniem pozostałych prac dekarskich
-        Roboty związane z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
-        Roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań
-        Roboty związane z fundamentowaniem, włączając wbijanie pali
-        Roboty betoniarskie
-        Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych
-        Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji z cegieł i kamienia
-        Roboty związane z montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów prefabrykowanych
-        Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
-        Wypożyczanie konstrukcji i maszyn budowlanych wraz z operatorami i wynajem personelu dla tych usług

b) procesory (mechanizm ten będzie stosowany do sprzedaży procesorów, gdy łączna ich wartość w ramach jednolitej gospodarczo transakcji przekroczy 20 tys. zł – bez kwoty podatku);

c) niektóre towary z kategorii złota o próbie niższej niż 325 tysięcznych, srebra i platyny.

 

2) Zmiana zasad dokonywania zwrotu VAT w terminie 25 dni (zmieniono warunki skorzystania ze zwrotu w tym okresie).

Na wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracją podatkową, urząd skarbowy jest obowiązany zwrócić różnicę podatku, w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia, w przypadku gdy:

a) kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, z wyłączeniem kwoty podatku naliczonego lub różnicy podatku (między podatkiem naliczonym a należnym), nierozliczonej w poprzednich okresach rozliczeniowych, wynikają z:

– faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej

– pozostałych faktur dokumentujących należności, jeżeli łączna kwota tych należności nie przekracza 15.000 zł.

– dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji celnych i zostały przez podatnika zapłacone,

– importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji,

b) kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji, nie przekracza 3.000 zł,

c) podatnik złoży w urzędzie skarbowym dokumenty potwierdzające dokonanie wskazanych powyżej przelewów,

d) podatnik przez 2 kolejne lata poprzedzające bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot w terminie 25 dni:

– był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,

– składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje VAT

– nie posiadał zaległości w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie przekraczającej 20.000 zł.

 

3) Ograniczenie stosowania kwartalnych rozliczeń VAT. Z tej formy rozliczeń będą mogły korzystać tylko małe jednostki, tj. podatnicy VAT, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła 1,2 mln euro w poprzednim roku podatkowym.

 

4) Elektroniczne składanie deklaracji VAT. Obowiązek ten zostanie wprowadzony od 1 stycznia 2017 r. dla podatników:

 

  • zobowiązanych do zarejestrowania się jako podatnicy VAT UE;
  • będących dostawcami lub nabywcami towarów i usług objętych mechanizmem odwróconego obciążenia;
  • obowiązanych, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do składania deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek składania deklaracji VAT w formie elektronicznej zostanie wprowadzony dla pozostałych podatników VAT.

 

5) Obowiązek elektronicznego składania informacji podsumowujących, wyłącznie za okresy miesięczne.

 

6) Wprowadzenie odpowiedzialności solidarnej pełnomocnika. Odpowiedzialność solidarna pełnomocnika, który złożył zgłoszenie rejestracyjne, wraz z zarejestrowanym podatnikiem, dotyczyłaby zaległości podatkowych powstałych w wyniku czynności wykonanych w ciągu 6 miesięcy od dnia zarejestrowania podatnika jako czynnego podatnika VAT. Odpowiedzialność ta nie przekraczałaby 500 tys. zł.

 

7) Wprowadzenie przesłanek odmowy rejestracji podmiotu jako podatnika VAT i doprecyzowanie warunków wykreślenia podatnika z rejestru podatników VAT. Odmowę rejestracji założono w przypadku, gdy weryfikacja wykaże, że podane zgłoszeniu rejestracyjnym dane są nieprawdziwe, dany podmiot nie istnieje lub (mimo podjętych prób) nie można skontaktować się z nim albo jego z pełnomocnikiem lub nie stawiają się oni na wezwania naczelnika urzędu skarbowego. Z kolei wykreślenie podatnika zarejestrowanego ma nastąpić np. w sytuacji: zawieszania działalności gospodarczej (na co najmniej 6 kolejnych miesięcy); niezłożenia deklaracji VAT (za 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały); wystawienia faktur lub faktur korygujących, dokumentujących transakcje do których nie doszło).

 

8) Sankcje podatkowe za nierzetelne rozliczanie podatku VAT. W przypadku zaniżenia zobowiązania podatkowego lub zawyżenia kwoty zwrotu podatku oraz niewpłacenia należnego zobowiązania w sytuacji niezłożenia deklaracji – groziłaby sankcja podatkowa w wysokości 30% kwoty zaniżenia lub zawyżenia, a 20% w przypadku złożenia korekty deklaracji po kontroli podatkowej lub w trakcie postępowania kontrolnego. Przewidziano także podwyższoną sankcję podatkową w wysokości 100% w stosunku do podatników dopuszczających się oszustw podatkowych – w tym odliczających podatek z tzw. pustych faktur.

 

9) Podwyższenie limitu wartości sprzedaży – z 150 do 200 tys. zł – uprawniającego do skorzystania z tzw. zwolnienia podmiotowego.

 

10) Wprowadzenie stawki 15 proc. CIT (Podatek dochodowy od osób prawnych) dla tzw. małych podatników oraz dla podatników rozpoczynających działalność w pierwszym roku podatkowym. Nowelizacja ustawy o CIT wprowadza obniżenie stawki podatku CIT z 19 proc. do 15 proc. dla małych podatników, tj. podatników, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro oraz podatników rozpoczynających działalność w roku, w którym rozpoczęli działalność. Nowe przepisy ustawy o CIT przewidują ograniczenie możliwości stosowania stawki 15 proc. dla podatników rozpoczynających działalność, którzy powstali w wyniku wskazanych w przepisie operacji restrukturyzacyjnych. Podatnicy ci będą mieli możliwości stosowania preferencyjnej stawki podatku CIT – na zasadzie karencji – dopiero począwszy od trzeciego roku podatkowego, pod warunkiem iż zostanie zachowana reguła pozostawania w tym roku małym podatnikiem w rozumieniu art. 4a pkt 10 ustawy o CIT. Ponadto, obniżenie stawki CIT nie będzie mogło być stosowane w przypadku podatkowych grup kapitałowych.

 

11) Zmiany wynikające z prawa pracy:

a) Wprowadzenie godzinowej stawki minimalnej (również dla umów zlecenie), która w 2017 r. będzie wynosić 13 zł brutto i będzie waloryzowana w latach następnych oraz wynagrodzenia minimalnego z pełnego etatu 2000zł brutto

b) Wynagrodzenie z umowy zlecenia zawartej na okres dłuższy niż 1 (jeden) miesiąc będzie wypłacane co najmniej raz w miesiącu

c)Zleceniobiorca nie może się zrzec wynagrodzenia z zawartej umowy na rzecz innej osoby, a wypłata wynagrodzenia ma być  dokonana w formie pieniężnej

d) Zleceniodawca stosując stawkę godzinową będzie zobowiązany do ewidencjonowania przepracowanego czasu, natomiast sposób potwierdzania realizacji zlecenia powinien zostać określony w treści umowy. Wg ustawodawcy dokumentacja dotycząca wykonania zlecenia: umowa i ewidencja czasu jej realizacji, Zleceniodawca będzie przechowywał przez 3 lata od momentu kiedy naliczone wynagrodzenie stało się wymagalne.

e) Za niewypłacenie minimalnej stawki godzinowej za wykonanie zlecenia w określonym ewidencją czasie Ustawodawca przewidział grzywnę od 1 (jednego) do 30 (trzydziestu) tys. zł.

f) Wyłączenia od zastosowania stawki godzinowej w umowie zlecenia:

– Umowy,  których miejsce i czas realizacji zależą jedynie od Zleceniobiorcy, a przysługujące wynagrodzenie jest jedynie prowizyjne

– Umowy dotyczące opieki nad wychowankami podczas wycieczek i wypoczynku, jeżeli usługa jest świadczona w sposób ciągły – nieprzerwanie dłużej niż 1 dobę

– Umowy dotyczące opieki w domu nad osobą niepełnosprawną, starszą, przewlekle chorą

– Umowy dotyczące opieki nad dzieckiem w rodzinie zastępczej.

 

Poradnik Przedsiębiorcy

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością naszego Poradnika Przedsiębiorcy. Poradnik został przygotowany w sposób profesjonalny i wyjaśniający podstawowe zagadnienia związane z prowadzeniem działalności.

Dowiedz się więcej

Nasze biuro:

 

System do wystawiania faktur i zarządzania dokumentacją księgową

W trosce o naszych klientów stworzyliśmy specjalny system zarządzania fakturami. Jest wyjątkowo prosty w obsłudze, gdyż posiada intuicyjny interfejs. Pozwala uporządkować i ujednolicić faktury według jednego schematu.
Każdy nasz klient otrzymuje dostęp do systemu gratis.

ul. Kilińskiego 20
05-500 Piaseczno
e-mail: biuro@rachunkowe-piaseczno.pl
telefon: 22 750 62 05 lub 505 029 799

Godziny pracy biura:
8 – 17 – od poniedziałku do piątku

Współpraca

213