22 750 62 05 lub 505 029 799
biuro@rachunkowe-piaseczno.pl

Zawieszenie i zlikwidowanie działalności gospodarczej

Przedsiębiorcy mogą zawiesić prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą na czas od 30 dni aż do 24 miesięcy. Powyższe zawieszenia dokonane może zostać jedynie przez takiego przedsiębiorcę, który w danej chwili prowadzi działalność oraz równocześnie nie zatrudnia personelu – ludzi zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę. Umowa zlecenie i o dzieło powinny także zostać na czas zawieszenia rozwiązane. Wynika to z tego, że nie ma takiej możliwości, aby w momencie zawieszenia prowadzona była działalność gospodarcza, czego wyrazem jest również wykonywanie jej przez osoby zatrudnione.

Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy umowy zlecenie, bądź umowy o dzieło zawierane są w celu zachowania albo zabezpieczenia określonego źródła przychodów. Takie umowy obowiązywać mogą również w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej, a czasami nawet zawierane są w czasie obowiązywania zawieszenia (na przykład zawieranie zlecenia z osobami odpowiedzialnymi za odśnieżenie dachów magazynów firmy podczas zawieszenia prowadzenia działalności na czas zimy).

Wniosek dotyczący zawieszenia oraz wznowienia działalności gospodarczej nie podlega jakimkolwiek opłatom skarbowym. Przedsiębiorcy nie będą więc musieli płacić za zawieszenie bądź za wznowienie prowadzenia działalności. Zasadniczym dokumentem, który musi być złożyć przedsiębiorca, by zawiesić działalność gospodarczą jest wspomniany już wcześniej CEIDG – 1. W nim wskazać trzeba, iż dokument ten traktuje się, jako aktualizację poprzednio składanego już wniosku o dokonanie rejestracji działalności.

CEIDG – 1 będzie drukiem odpowiednim także dla tych przedsiębiorców, którzy zarejestrowali swoją firmę jeszcze przed wprowadzeniem tych formularzy do użycia (zatem przed rozpoczęciem procesu deregulacji). CEIDG – 1 to wniosek zintegrowany do wszelkich urzędów. W związku z powyższym nie należy składać odrębnych kolejnych formularzy w tej sprawie do Urzędu Skarbowego (także w kontekście podatku VAT), do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i do Głównego Urzędu Statystycznego.

Z uprawnienia do zawieszenia swojej działalności gospodarczej skorzystać można w sposób wielokrotny. Przedsiębiorcy nie są w tym obszarze ograniczani jakimikolwiek zasadami. Trzeba jednak pamiętać, że łączny czas zawierzeń może wynosić 24 miesiące. W związku z powyższym dopuszczalnym jest wznowienie prowadzenia działalności gospodarczej nawet na jeden dzień w celu ustalenia tylko kolejnego okresu trwania zawieszenia. Zawieszenie to dotyczyć może samozatrudnionych albo wspólników spółki cywilnej, bądź również członków pozostałych podmiotów prawnych. Nie istnieje jednak możliwość, aby w spółce cywilnej fakt zawieszenia obejmował wyłącznie część ze wspólników. Muszą go dokonywać wszyscy członkowie w sposób równoczesny. Możliwe jest zaś wystąpienie wspólnika z powyższej spółki, a potem zawieszenie działalności gospodarczej przez niego prowadzonej. To samo dotyczy prowadzenia przez tylko jedną jednostkę działalności w różnych formach – możliwe zatem jest zawieszenie prowadzenia działalności we wszystkich z tych postaci.

W sytuacji uczestniczenia podatników w kilku spółkach o charakterze cywilnym, zawieszenie działalności gospodarczej może obejmować niektóre z tych spółek. Możliwe jest w związku z tym takie działanie, aby przedsiębiorcy prowadząc działalność gospodarczą, zawiesili podejmowane czynności powiązane z konkretną firmą, w której jest prowadzona działalność, natomiast w pozostałych podmiotach działał w dalszym ciągu.

Zawieszenie to niesie za sobą daleko idące skutki w zakresie prowadzenia firmy. W tym obszarze przedsiębiorca:

 • Posiada prawo do wykonywania wszelkie czynności koniecznych do zachowania albo zabezpieczenia źródeł przychodów;
 • Posiada prawo do przyjmowania należności lub zobowiązanie regulować swoich długów, powstałych przed terminem zawieszenia wykonywania danej działalności gospodarczej;
 • Posiada prawo do zbywania własnych środków trwałych i wyposażenia;
 • Posiada prawo lub zobowiązanie do uczestniczenia w postępowaniach o charakterze sądowym, postępowaniach podatkowych oraz administracyjnych powiązanych z działalnością gospodarczą, która była wykonywana przed datą zawieszenia wykonywania danej działalności gospodarczej;
 • Podejmuje się wszelkich obowiązków nakazanych przepisami prawa;
 • Posiada prawo do osiągania przychodów finansowych, także z własnej działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
 • Istnieje możliwość poddania go kontroli w oparciu o zasady przewidziane dla przedsiębiorców, którzy wykonują daną działalność gospodarczą.

Przedsiębiorcy nie mogą jednak zapomnieć o procedurze wznowienia działalności gospodarczej. Ciążą na nich formalne obowiązki składania odpowiednich pism w zakresie wznowienia. W przeciwnym wypadku działalność gospodarcza po upływie 24 miesięcy zostanie w automatyczny sposób wykreślona z urzędowych rejestrów. Spoglądając na to z drugiej strony – po upływie 24 miesięcy zawieszenia, jeśli przedsiębiorcy nie zgłoszą wznowienia działalności, organy nie mogą już naliczać im podatków albo składek ubezpieczeniowych w taki sposób, kiedy działalność zostałby wznowiona ponownie.

Przedsiębiorca może także zlikwidować swoją działalność. Zakończenie prowadzenia firmy wcale nie musi oznaczać, iż dana osoba rzeczywiście przestaje działać już na określonym rynku. Likwidacja powodować bowiem może przeniesienie majątku do innych przedsiębiorstw, sprzedanie udziałów albo aport posiadanego majątku. Jasne jest jednak, że ostateczny koniec prowadzenia działalności pod konkretną firmą przez danego przedsiębiorcę rodzić musi za sobą określone rezultaty podatkowe oraz prawne. Inaczej wygląda procedura zlikwidowania jednoosobowej działalności gospodarczej oraz spółki cywilnej, a inaczej natomiast – spółek osobowych oraz samych osób prawnych.

Od 2011 roku nie ma zastosowania już jednolity podatek z tytułu tak zwanego remanentu likwidacyjnego zgodnie ze stawką 10 procent.

W chwili obecnej podatnik na ustalony przez siebie dzień likwidacji sporządzić musi:

 • Wykaz składników należących do majątku na dzień likwidacji przedsiębiorstwa – realizuje to dla celów podatków dochodowych od osób fizycznych;
 • Spis z natury – dokonany dla celów korzystania z ryczałtu ewidencjonowanego;
 • Spis z natury – dokonywany dla celów sporządzania KPiR;
 • Spis z natury dokonywany dla celów podatku od towarów i usług.

Majątek objęty tymi spisami podatnicy:

 • Sporządzają według przepisów podatkowych (spis zawierać musi wszystkie prawnie zastrzeżone składniki);
 • Wyceniają zgodnie z obowiązującymi zasadami wycen;
 • Opodatkowują w sposób osobny dla podatku odchodowego, a także osobny dla podatku VAT.

Często spotyka się praktyce zbywanie posiadanego majątku przedsiębiorstwa przed jego likwidacją. Powyższe działanie ma za cel ograniczenie podatków oraz zoptymalizowanie ich wartości.

Poradnik Przedsiębiorcy

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością naszego Poradnika Przedsiębiorcy. Poradnik został przygotowany w sposób profesjonalny i wyjaśniający podstawowe zagadnienia związane z prowadzeniem działalności.

Dowiedz się więcej

Nasze biuro:

 

System do wystawiania faktur i zarządzania dokumentacją księgową

W trosce o naszych klientów stworzyliśmy specjalny system zarządzania fakturami. Jest wyjątkowo prosty w obsłudze, gdyż posiada intuicyjny interfejs. Pozwala uporządkować i ujednolicić faktury według jednego schematu.
Każdy nasz klient otrzymuje dostęp do systemu gratis.

ul. Kilińskiego 20
05-500 Piaseczno
e-mail: biuro@rachunkowe-piaseczno.pl
telefon: 22 750 62 05 lub 505 029 799

Godziny pracy biura:
8 – 17 – od poniedziałku do piątku

Współpraca

213