22 750 62 05 lub 505 029 799
biuro@rachunkowe-piaseczno.pl

Pełna księgowość

Stosowana jest obligatoryjnie przez podmioty posiadające siedzibę bądź posiadające miejsce sprawowania zarządu w Rzeczypospolitej Polskiej, a dokładniej:

 • Spółki handlowe oraz spółki cywilne (z wyłączeniem wskazanych niżej, a dotyczących limitów przychodów netto), a ponadto pozostałe osoby prawne, lecz bez Skarbu Państwa oraz Narodowego Banku Polskiego;
 • Spółki cywilne zakładane przez osoby fizyczne, osoby fizyczne, spółki jawne osób fizycznych, spółdzielnie socjalne, spółki partnerskie, jeśli przychody netto tych podmiotów pochodzące ze sprzedaży produktów, towarów oraz operacji finansowych za rok obrotowy (poprzedni) wyniosły przynajmniej równowartość w złotym 1 200 000 euro;
 • Jednostki organizacyjne, które działają na podstawie przepisów Prawa Bankowego, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o działalności ubezpieczeniowej oraz reasekuracyjnej, przepisów o organizacji oraz funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych bez względu na poziom przychodów;
 • Gmina, powiat, województwo i ich związki, a ponadto:
  • Państwowe, gminne, powiatowe oraz wojewódzkie jednostki o charakterze budżetowym;
  • Państwowe fundusze celowe;
  • Gminne, powiatowe oraz wojewódzkie zakłady budżetowe;
 • Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, z wyłączeniem spółek, o których jest mowa w dwóch pierwszych punktach;
 • Osoba zagraniczna, oddział i przedstawicielstwo przedsiębiorców zagranicznych, według przepisów o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej;
 • Jednostki, które nie zostały niewymienione wyżej, jeśli otrzymują na przeprowadzenie zleconych zadań dotacje albo subwencje z państwowego budżetu, budżetów poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego albo funduszów celowych – od pierwszego dnia roku obrotowego, w jakim dotacje bądź subwencje te zostały im przekazane.

Osoba fizyczna, spółka cywilna osób fizycznych, spółka jawna osób fizycznych oraz spółka partnerska może stosować reguły rachunkowości określane ustawą także od początku kolejnego roku obrotowego, jeśli ich przychody o charakterze netto pochodzące ze sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych z poprzedniego roku obrotowego są niższymi, aniżeli równowartość w złotym 1 200 000 euro.

W powyższym przypadku osoby te, bądź wspólnicy przed początkiem roku obrotowego zobowiązani są do zawiadamiania o tym fakcie organów skarbowych, właściwego w zakresie opodatkowania podatkami dochodowymi.

Poradnik Przedsiębiorcy

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością naszego Poradnika Przedsiębiorcy. Poradnik został przygotowany w sposób profesjonalny i wyjaśniający podstawowe zagadnienia związane z prowadzeniem działalności.

Dowiedz się więcej

Nasze biuro:

 

System do wystawiania faktur i zarządzania dokumentacją księgową

W trosce o naszych klientów stworzyliśmy specjalny system zarządzania fakturami. Jest wyjątkowo prosty w obsłudze, gdyż posiada intuicyjny interfejs. Pozwala uporządkować i ujednolicić faktury według jednego schematu.
Każdy nasz klient otrzymuje dostęp do systemu gratis.

ul. Kilińskiego 20
05-500 Piaseczno
e-mail: biuro@rachunkowe-piaseczno.pl
telefon: 22 750 62 05 lub 505 029 799

Godziny pracy biura:
8 – 17 – od poniedziałku do piątku

Współpraca

213